Bahasa arab dari angka 1-100 (urut) makasih??

Bahasa arab dari angka 1-100 (urut)
makasih

??

Jawaban

kelas : VII
pelajaran : Bahasa Arab
kategori : angka
kata kunci : angka 1 hingga 100

pembahasan:
1) Satu ??????? (waahidun)
2) Dua  ????????? (itsnaani)
3) Tiga  ????????? (tsalaatsatun)
4) Empat  ?????????? (arba’atun)
5) Lima  ???????? (khamsatun)
6) Enam ??????? (sittatun)
7) Tujuh  ???????? (sab’atun)
8) Delapan ??????????? (tsamaaniyatun)
9) Sembilan  ???????? (tis’atun)
10) Sepuluh ???????? (‘asyratun)

11) Sebelas ?????? ?????? (ahada ‘asyara)
12) Dua Belas ??????? ?????? (itsnaa ‘asyara)
13) Tiga Belas ????????? ?????? (tsalaatsata ‘asyara)
14) Empat Belas ?????????? ?????? (‘arba’ata ‘asyara)
15) Lima Belas ???????? ?????? (khamsata ‘asyara)
16) Enam Belas ??????? ?????? (sittata ‘asyara)
17) Tujuh Belas ???????? ?????? (sab’ata ‘asyara)
18) Delapan Belas ??????????? ?????? (tsamaaniyata ‘asyara )
19) Sembilan Belas ???????? ?????? (tis’ata ‘asyara)
20) Dua Puluh ?????????? (‘isyruuna)

21) Dua Puluh Satu ??????? ???????????? (waahidun wa ‘iysruuna)
22) Dua Puluh Dua  ????????? ???????????? (itsnaani wa ‘iysruuna)
23) Dua Puluh Tiga  ????????? ???????????? (tsalaatsatun wa ‘iysruuna)
24) Dua Puluh Empat  ?????????? ???????????? (arba’atun wa ‘iysruuna) 
25) Dua Puluh Lima  ???????? ???????????? (khamsatun wa ‘iysruuna)
26) Dua Puluh Enam ??????? ???????????? (sittatun wa ‘iysruuna)
27) Dua Puluh Tujuh  ???????? ???????????? (sab’atun wa ‘iysruuna)
28) Dua Puluh Delapan ??????????? ???????????? (tsamaaniyatun wa ‘iysruuna)
29) Dua Puluh Sembilan  ???????? ???????????? (tis’atun wa ‘iysruuna)
30) Tiga Puluh ??????????? (tsalaatsuuna)

31) Tiga Puluh Satu ??????? ????????????? (waahidun wa tsalaatsuuna)
32) Tiga Puluh Dua  ????????? ?????????????  (itsnaani wa tsalaatsuuna)
33) Tiga Puluh Tiga  ????????? ????????????? (tsalaatsatun wa tsalaatsuuna)
34) Tiga Puluh Empat  ?????????? ????????????? (arba’atun wa tsalaatsuuna) 
35) Tiga Puluh Lima  ???????? ????????????? (khamsatun wa tsalaatsuuna)
36) Tiga Puluh Enam ??????? ????????????? (sittatun wa tsalaatsuuna)
37) Tiga Puluh Tujuh  ???????? ????????????? (sab’atun wa tsalaatsuuna)
38) Tiga Puluh Delapan ??????????? ????????????? (tsamaaniyatun wa tsalaatsuuna)
39) Tiga Puluh Sembilan  ???????? ????????????? (tis’atun wa tsalaatsuuna)
40) Empat Puluh ???????????? (‘arba’uuna)

41) Empat Puluh Satu ??????? ?????????????? (waahidun wa ‘arba’uuna)
42) Empat Puluh Dua  ????????? ?????????????? (itsnaani wa ‘arba’uuna)
43) Empat Puluh Tiga  ????????? ?????????????? (tsalaatsatun wa ‘arba’uuna)
44) Empat Puluh Empat  ?????????? ?????????????? (arba’atun wa ‘arba’uuna) 
45) Empat Puluh Lima  ???????? ?????????????? (khamsatun wa ‘arba’uuna)
46) Empat Puluh Enam ??????? ?????????????? (sittatun wa ‘arba’uuna)
47) Empat Puluh Tujuh  ???????? ?????????????? (sab’atun wa ‘arba’uuna)
48) Empat Puluh Delapan ??????????? ?????????????? (tsamaaniyatun wa ‘arba’uuna)
49) Empat Puluh Sembilan  ???????? ?????????????? (tis’atun wa ‘arba’uuna)
50) Lima Puluh ?????????? (khamsuuna)

51) Lima Puluh Satu ??????? ???????????? (waahidun wa khamsuuna)
52) Lima Puluh Dua  ????????? ???????????? (itsnaani  wa khamsuuna)
53) Lima Puluh Tiga  ????????? ???????????? (tsalaatsatun  wa khamsuuna)
54) Lima Puluh Empat  ?????????? ???????????? (arba’atun  wa khamsuuna)
55) Lima Puluh Lima  ???????? ???????????? (khamsatun  wa khamsuuna)
56) Lima Puluh Enam ??????? ???????????? (sittatun  wa khamsuuna)
57) Lima Puluh Tujuh  ???????? ???????????? (sab’atun  wa khamsuuna)
58) Lima Puluh Delapan ??????????? ???????????? (tsamaaniyatun  wa khamsuuna)
59) Lima Puluh Sembilan  ???????? ???????????? (tis’atun  wa khamsuuna)
60) Enam Puluh ????????? (sittuuna)

61) Enam Puluh Satu ??????? ??????????? (waahidun wa sittuuna)
62) Enam Puluh Dua  ????????? ??????????? (itsnaani  wa sittuuna)
63) Enam Puluh Tiga  ????????? ??????????? (tsalaatsatun  wa sittuuna)
64) Enam Puluh Empat  ?????????? ??????????? (arba’atun  wa sittuuna)
65) Enam Puluh Lima  ???????? ??????????? (khamsatun  wa sittuuna)
66) Enam Puluh Enam ??????? ??????????? (sittatun  wa sittuuna)
67) Enam Puluh Tujuh  ???????? ??????????? (sab’atun  wa sittuuna)
68) Enam Puluh Delapan ??????????? ??????????? (tsamaaniyatun  wa sittuuna)
69) Enam Puluh Sembilan  ???????? ??????????? (tis’atun  wa sittuuna)
70) Tujuh Puluh ?????????? (sab’uuna)

71) Tujuh Puluh Satu  ??????? ???????????? (waahidun wa sab’uuna)
72) Tujuh Puluh Dua  ????????? ???????????? (itsnaani  wa sab’uuna)
73) Tujuh Puluh Tiga  ????????? ???????????? (tsalaatsatun  wa sab’uuna)
74) Tujuh Puluh Empat  ?????????? ???????????? (arba’atun  wa sab’uuna)
75) Tujuh Puluh Lima  ???????? ???????????? (khamsatun  wa sab’uuna)
76) Tujuh Puluh Enam ??????? ???????????? (sittatun  wa sab’uuna)
77) Tujuh Puluh Tujuh  ???????? ???????????? (sab’atun  wa sab’uuna)
78) Tujuh Puluh Delapan ??????????? ???????????? (tsamaaniyatun  wa sab’uuna)
79) Tujuh Puluh Sembilan  ???????? ???????????? (tis’atun  wa sab’uuna)
80) Delapan Puluh ??????????? (tsamaanuuna)Leave a Comment