Apa yang dimaksud dengan beriman kepada rasul-rasul Allah?Je

Apa yang dimaksud dengan beriman kepada rasul-rasul Allah?Jelaskan!

Jawaban

kelas : VI SD
mapel : PAI
kategori : rukun iman 
kata kunci : iman , rosul”

Pembahasan :

Pengertian iman kepada rasul Allah adalah mempercayai bahwa rasul Allah adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah swt untuk menerima wahyu dan kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya agar dapat dijadikan sebagai pedoman hidup.

Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang ke empat, setelah beriman kepada Allah swt, Malaikat dan Kitab-kitab.

jumlah rosul ada 313 orang namun yang wajib kita ketahui ada 25 orang, agar kita sebagai orang beriman mengetahui semua rosul , maka akan kita sebutkan semua rosul

1 Adam                   106 Imshon           210 Saalum
2 Tsits                     107 Kabiir              211 Asyh
3 Anuwsy               108 Saabath         212 Harooban
4 Qiynaaq              109 Ibaad              213 Jaabuk
5 Mahyaa’iyl          110 Basylakh          214 Aabuj
6 Akhnuwkh          111 Rihaan               215 Miynats
7 Idris                     112 Imdan               216 Qoonukh
8 Mutawatsilakh   113 Mirqoon            217 Dirbaan
9 Nuh                    114 Hanaan             218 Shokhim
10 Hud                   115 Lawhaan          219 Haaridh
11 Abhaf                 116 Walum              220 Haarodh
12 Murdaaziyman  117 Ba’yul               221 Harqiil
13 Tsari’                  118 Bishosh           222 Nu’man
14 Sholeh               119 Hibaan             223 Azmiil
15 Arfakhtsyad       120 Afliq                224 Murohhim
16 Shofwaan          121 Qoozim            225 Midaas
17 Handholah         122 Ludhoyr          226 Yanuuh
18 Luth                    123 Wariisa            227 Yunus
19 Ishoon                124 Midh’as           228 SaaSaan
20 Ibrahim              125 Hudzamah     229 Furyum
21 Isma’il                 126 Syarwahil       230 Farbusy
22 Ishaq                 127 Ma’na’il            231 Shohib
23 Ya’qub             128 Mudrik             232 Ruknu
24 Yusuf               129 Hariim               233 Aamir
25 Tsama’il             130 Baarigh          234 Sahnaq
26 Tsu’ayb               131 Harmiil              235 Zakhun
27 Musa                 132 Jaabadz             236 Hiinyam
28 Luthoon             133 Dzarqon           237 Iyaab
29 Ya’wa                   134 Ushfun            238 Shibah
30 Harun                  135 Barjaaj           239 Arofun
31 Kaylun                136 Naawi              240 Mikhlad
32 Yusya’                 137 Hazruyiin              241 Marhum
33 Daaniyaal                138 Isybiil               242 Shonid
34 Bunasy                     139 Ithoof              243 Gholib
35 Balyaa                      140 Mahiil              244 Abdullah
36 Armiyaa                    141 Zanjiil              245 Adruzin
37 Yunus                     142 Tsamithon        246 Idasaan
38 Ilyas                        143 Alqowm           247 Zahron
39 Sulaiman               144 Hawbalad         248 Bayi’
40 Daud                     145 Solih                  249 Nuzhoyr
41 Ilyasa’                     146 Saanukh           250 Hawziban
42 Ayub                      147 Raamiil              251 Kaayiwuasyim
43 A’us                        148 Zaamiil              252 Fatwan
44 Dzanin                   149 Qoosim             253 Aabun
45 Alhami’                  150 Baayil                254 Rabakh
46 Tsabits                   151 Yaazil                 255 Shoobih
47 Ghobir                    152 Kablaan           256 Musalun
48 Hamilan                 153 Baatir               257 Hijaan
49 Dzulkifli                  154 Haajim             258 Rawbal
50 Uzair                       155 Jaawih            259 Rabuun
51 Azkolan                    156 Jaamir            260 Mu’iilan
52 Izan                          157 Haajin              261 Saabi’an
53 Alwun                      158 Raasil              262 Arjiil
54 Zayin                     159 Waasim            263 Bayaghiin
55 Aazim                  160 Raadan             264 Mutadhih
56 Harbad                 161 saadim             265 Rahiin
57 Syadzun              162 Syu’tsan            266 Mihros
58 Sa’ad                   163 Jaazaan             267 Saahin
59 Gholib              164 Shoohid                   268 Hirfaan
60 Syamaas              165 Shohban               269 Mahmuun
61 Syam’un                   166 Kalwan                270 Hawdhoon
62 Fiyaadh                167 Shoo’id                   271 Alba’uts
63 Qidhon                  168 Ghifron                 272 Wa’id
64 Saarom               169 Ghooyir                   273 Rahbul
65 Ghinadh                170 Lahuun                 274 Biyghon
66 Saanim            171 Baldakh                     275 Batiihun
67 Ardhun                172 Haydaan              276 Hathobaan
68 Babuzir                173 Lawii                   277 Aamil
69 Kazkol                   174 Habro’a               278 Zahirom
70 Baasil                    175 Naashii             279 Iysaa
71 Baasan                    176 Haafik              280 Shobiyh
72 Lakhin                   177 Khoofikh         281 Yathbu’
73 Ilshots               178 Kaashikh                 282 Jaarih
74 Rasugh                        179 Laafats             283 Shohiyb
75 Rusy’in                   180 Naayim                 284 Shihats
76 Alamun                   181 Haasyim               285 Kalamaan
77 Lawqhun                 182 Hajaam               286 Bawumii
78 Barsuwa                 183 Miyzad                 287 Syumyawun
79 Al’azhim                 184 Isyamaan             288 Arodhun
80 Ratsaad                  185 Rahiilan               289 Hawkhor
81 Syarib                    186 Lathif                     290 Yaliyq
82 Habil                      187 Barthofun            291 Bari’
83 Mublan                   188 A’ban                  292 Aa’iil
84 Imron                   189 Awroidh                 293 Kan’aan
85 Harib                  190 Muhmuthshir         294 Hifdun
86 Jurits               191 Aaniin                    295 Hismaan
87 Tsima’                192 Namakh               296 Yasma’
88 Dhorikh               193 Hunudwal             297 Arifur
89 Sifaan                       194 Mibshol              298 Aromin
90 Qubayl                  195 Mudh’ataam       299 Fadh’an
91 Dhofdho                 196 Thomil               300 Fadhhan
92 Ishoon                    197 Thoobikh        301 Shoqhoon
93 Ishof1                      98 Muhmam          302 Syam’un
94 Shodif                    199 Hajrom                303 Rishosh
95 Barwa’                     200 Adawan         304 Aqlibuun
96 Haashiim               201 Munbidz            305 Saakhim
97 Hiyaan                   202 Baarun               306 Khoo’iil
98 Aashim                  203 Raawan             307 Ikhyaal
99 Wijaan                    204 Mu’biin             308 Hiyaaj
100 Mishda’                205 Muzaahiim        309 Zakariya
101 Aaris                     206 Yaniidz               310 Yahya
102 Syarhabil             207 Lamii                  311 Jurhas
103 Harbiil                 208 Firdaan               312 Isa ibnu Maryam
104 Hazqiil                 209 Jaabir                313 Muhammad SAW
105 Asymu’il

dari 313 rosul itu yang wajib kita ketahui hanya 25 , namun kesemuanya (313) wajib kita imani , meskipun kita tidak mengetahui

Leave a Comment