Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan hambanya agar …?

Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan hambanya agar …?

Jawaban

Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan hambanya agar:

  • Beriman dan bertakwa.
  • Bersyukur.
  • Beramal shaleh.
  • Melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar.
  • Saling menasihati di dalam kebeneran dan kesabaran.

Pembahasan

Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menurunkan petunjukNya kepada seluruh manusia melalui Rasulnya yaitu nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam berupa Al Quran. Di dalam Al Quran banyak sekali petunjuk dan peritah dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala, diantaranya adalah:

1. Perintah beriman dan bertakwa AL Baqarah ayat 177 yaitu:

? ?????? ???????????? ?????????? ???????????? ?????? ??????????? ????????????? ????????? ???????? ???? ?????? ????????? ??????????? ????????? ????????????????? ??????????? ?????????????? ? ??????? ???????? ????? ??????? ????? ?????????? ???????????? ??????????????? ??????? ???????????? ?????????????????? ????? ??????????? ????????? ?????????? ??????? ?????????? ? ??????????????? ???????????? ????? ?????????? ? ??????????????? ??? ????????????? ?????????????? ???????? ?????????? ??????????? ?????????? ????????? ?????????????? ???? ??????????????

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

2. Perintah Allah untuk selalu bersyukur sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi:

?????? ????????? ????????? ??????? ?????????? ????????????????? ????????? ?????????? ????? ????????? ??????????

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”

3. Perintah Allah untuk melakukan amar makruf sebagaimana di dalam Al Quran surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi:

???????? ?????? ??????? ?????????? ????????? ??????????? ?????????????? ???????????? ???? ??????????? ????????????? ?????????

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”

Demikian, semoga membantu!

Pelajari lebih lanjut

1. Materi tentang agama Islam agama penyempurna 9009433″ class=”sg-link”>9009433

2. Materi tentang berlomba lomba di dalam kebaikan 20978535″ class=”sg-link”>20978535

3. Materi tentang ayat terakhir yang diterima Rasulullah 36207110″ class=”sg-link”>36207110

Detail jawaban

Kelas: 10

Mapel: Agama

Bab: Al-Qur’an dan Hadis adalah Pedoman Hidupku

Kode: 10.14.4

#AyoBelajar

Leave a Comment